Opći izbori 2022 - Političke stranke i problemi bh. okoliša

Pregledali smo izborne programe bh. političkih stranaka za predstojeće opće izbore koji se trebaju održati 2. oktobra 2022. godine. U nastavku su dati izvodi iz njihovih izbornih programa vezano za okolišne teme i probleme.
U sljedećem nastavku, kojeg objavljujemo sutra, u petak, 30.9.2022.: Kakav je odnos bh. političkih stranaka prema najvažnijim problemima okoliša u Bosni i Hercegovini u njihovim programima za opće izbore 2022?

 

Bosanskohercegovački Zeleni
 

Internetska stranica: https://bhzeleni.ba/program/okolis/

Na izbore izlaze sa samostalnom listom za Skupštinu TK i Predstavnički dom FBiH  u izbornoj jedinici 2
U svom površnom, kratkom i veoma uopštenom programu dali su tek pregled tema za koje će se zalagati.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Opis

Očuvanje prirodne sredine i osiguranje da ona tako ostane i budućim generacijama je temelj našeg opstanka, ali razvoj, napredak i podizanje životnog standarda nas dovode u situaciju da sadašnji način života više neće biti moguć. Stoga ćemo prije ili kasnije morati izaći iz vlaka stalnog ekonomskog rasta na socijalno pravedan način i smanjiti potrošnju materijala, energije i prostora, a istovremeno svima osigurati dobrobit i kvalitetu života. To neće biti moguće učiniti preko noći, ali moramo postaviti čvrste ciljeve za ekonomski i društveni razvoj, uzimajući u obzir planetarne kapacitete.

BH Zeleni će se zalagati za sistemski pristup ublažavanju klimatskih promjena i prilagođavanju na njih, procvat zelene ekonomije, dekarbonizaciju energetskog sistema i smanjenje potrošnje energije u zgradarstvu, razvoj u oblasti mobilnosti, čistoće voda, zrak i tlo, očuvana raznolika živa i neživa priroda, zdrava, sigurna i lokalno proizvedena hrana i prirodan način korištenja šuma.

Cilj

Okruženje u kojem živimo i priroda čiji smo dio.

 

Demokratska fronta

Internetska stranica: http://fronta.ba/index.php/za-gradjansku-drzavu/

U svom programu DF se površno i uopšteno dotiče samo problema održivog razvoja.

Vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Održivi razvoj

Koncept održivog razvoja u vremenu globalizacije u stvari je pitanje regulacije upotrebe prirodnih dobara, njihove koristi i štete od prekomjerne eksploatacije. U situaciji u kojoj BiH nije dostigla adekvatan tehničko-tehnološki razvoj i svoju ekonomiju ne temelji na znanju i inovacijama, očigledno je da pretjerana eksploatacija prirodnih resursa i proizvodnja sa niskom dodanom vrijednosti ozbiljno narušava koncept održivog razvoja u BiH. Naš cilj je novi model održivog uravnotežen između privrednih, socijalnih i ekoloških zahtjeva, kako bi se osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, čime bi održivi razvoj postao jedan od ključnih elemenata u formuliranju i provođenju razvojnih politika u BiH.

 

HDZ

Internetska stranica: https://www.hdzbih.org/hr/demografska-revitalizacija-i-kvalitetan-zivot
HDZ u progamu tek prepoznaje vrijednost biodiverziteta u BiH, zalagaće se održivi razvoj “u skladu s biološkom produktivnošću i nosivim kapacitetom okoliša”.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Zaštita prirodnih resursa

Temeljnu prirodnu vrijednost Bosne i Hercegovine čini iznimna biološka raznolikost ovog područja što ima neprocjenjivu vrijednost za opstanak i razvoj društva, neposredno utječući na zdravlje i kvalitetu života zajednice te mogućnosti gospodarskog razvoja nekog područja.

Bogato prirodno nasljeđe Bosne i Hercegovine izrazita je komparativna prednost koja, pravilnim načinima upravljanja, može postati i konkurentska prednost. U svrhu zaštite prirodnih resursa nužno je provoditi javne politike usmjerene na korištenje prirodnih resursa i usluga ekosustava u skladu s biološkom produktivnošću i nosivim kapacitetom okoliša.

Očuvanje jedinstvenog prirodnog nasljeđa osnova je dugoročnog, održivog razvitka Bosne i Hercegovine. Kao snažni zagovaratelji europskog puta BiH u obvezi smo dati poseban zamah okolišnoj politici, s obzirom na to da su pitanja okoliša među važnijim i zahtjevnijim pregovaračkim poglavljima u procesu pridruživanja Europskoj uniji.

 

Narod i pravda

Internetska stranica: https://www.narodipravda.ba/programi-i-politike

Narod i pravda je u svom programu nabrojao niz tema vezanih za zaštitu okoliša u urbanim područjima kojima će se baviti, od rješavanja nelegalnih deponija smeća, do uređenja zelenih površina.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

11. Održivi razvoj, komunalna pitanja, urbanističko uređenje, zaštita okoliša i upravljanje prostorom

• transparentnost procedura pri izradi plansko-provedbene dokumentacije

• unapređenje energetske efikasnosti općinskih/gradskih objekata

• podrška u eliminaciji nelegalnog otklanjanja otpada

Lokalne uprave koje bude predvodila Narod i Pravda fokusirat će se na održavanje i popravku postojeće infrastrukture i objekata i uređivanja svih javnih površina u lokalnoj zajednici. Ulaganje u nove projekte bit će samo u mjeri u kojoj su oni nužni za bitno popravljanje stanja u lokalnoj zajednici i u kontekstu doprinosa stvaranja nove vrijednosti, uz izbjegavanje „populističkih“ projekata u promotivne svrhe – posebno uzimajući u obzir novonastalu situaciju uzrokovanu stanjem nasreće i pad javnih prihoda. Pristupit ćemo transparentnoj proceduri izrade plansko-provedbene dokumentacije i novih programa uređenja i očuvanja javnih površina, kao i programe uređivanja građevinskog zemljišta. Odsustvo vizije većine dosadašnjih lokalnih vlasti po pitanju izgleda prostora lokalne zajednice i pogodovanje investitorima-tajkunima za ostvarivanje brzog profita, bez strateškog plana razvoja, neće više biti praksa. Prevelika spratnost i gabariti objekata, male ili nikakve parkovske površine, te nedovoljan broj parking mjesta i neophodne popratne infrastrukture (prvenstveno škola i vrtića, prostora za kulturu, sport i rekreaciju, kao i njihovog položaja) urušava standard života u lokalnoj zajednici do stepena nepodnošljivosti i znatno doprinosi zagađenju i urušavanju kvaliteta zraka, naročito u zimskim mjesecima. U lokalnim samoupravama na čijem čelu budu predstavnici Naroda i Pravde, prostorom će se uz nadležnu administraciju baviti prvenstveno struka, na interdisciplinaran način, uvažavajući sve potrebe građana. Insistirat ćemo na planiranju i uređenju parkovskih površina i zasadima drveća, kao i na postavljanju parkovskog mobilijara, uz sigurna igrališta za djecu, 24-satni video nadzora igrališta, mreže biciklističkih staza i dr. Pored resursa lokalne samouprave, maksimalno ćemo, kao ozbiljni partneri, koristiti dostupnu podršku viših nivoa vlasti i međunarodnih projekata. Pored efikasnog upravljanja prostorom, odgovorna općinska/gradska administracija ima priliku iskoristiti značajnu imovinu koju ima u svom posjedu, kroz definisanje i uspostavu sistema upravljanja imovinom. Finansijski ćemo potpomagati kreiranje energetski efikasnih objekata, kako javnih zgrada tako i privatnih, za domaćinstva koja se odluče da izvrše utopljavanje svojih objekata (fasada, stolarija, ugradnje solarnih panela, gasifikaciju, centralizaciju sistema grijanja i sl).

Započet ćemo procese trajne eliminacije svih nelegalnih deponija smeća, uz pooštravanje kaznene politike za sve one koji otpad odlažu na nepropisan način, uz uspostavljanje sistema prijave za nelegalno odlaganje otpada i nagrađivanje građana-prijavitelja. U svakom od naselja na najmanje jednoj lokaciji osigurat ćemo posude za separiranje čvrstog reciklažnog otpada. U dvorištima osnovnih škola želimo osigurati posude za selektiranje reciklažnog otpada, između ostalog i sa ciljem edukacije najmlađih o potrebi ekološkog i funkcionalnog razdvajanja otpada. Redovan odvoz smeća uspostavit ćemo kao standard i neupitno pravilo. Finansijski ćemo podržavati školske ekološke radne radne akcije na uređenju javnih površina. U tom kontekstu, podržavat ćemo i projekte ekoloških udruženja o podizanju ekološke svijesti i akcije koje za cilj imaju čišću okolinu (prikupljanje plastičnog otpada, korištenje eko-vrećica itd.) Javna higijena, iako je prvenstveno u nadležnosti viših nivoa vlasti, bit će pod budnim nadzorom i u prioritetima (utemeljenim u budžetu) naših lokalnih uprava. Trajni prioritet Naroda i Pravde bit će sigurno i stabilno vodosnadbjevanje i izgradnja kanalizacione mreže, na svim mjestima gdje je još nema, bez obzira na njihovu udaljenost od općinskih/gradskih centara, vodeći računa o pravednosti i ravnomjernom ulaganju u sve dijelove lokalne zajednice. Uredit ćemo baze podataka za lokalne ceste, utvrditi njihovo stanje, uraditi programe njihovog redovnog održavanja i sezonskog saniranja, te potrebu neophodne signalizacije. Izvršit ćemo i analize stanja na taxi-stajalištima i u saradnji sa taksistima napraviti plan podrške njihovoj obnovi, uređenju, nadzoru, modernizaciji i održavanju. Posebnu pažnju posvetit ćemo parking prostorima i unapređenju sistema parkiranja, uz modernizaciju i dogradnju potrebne infrastrukture. Sa ciljem sigurnosti u prometu, vršit ćemo postepenu dopunu i rekonstrukciju javne rasvjete, pločnika, staza, stepeništa, posebno na frekventnim mjestima, u blizini škola, janvih ustanova i dr., uz uređenje trgova i centralnih šetnica, uz nove režime i ograničenja saobraćaja. Kada je riječ o javnom prijevozu, prioritet je osigurati njegovu pravovremenost, stabilnost i funkcionalno informiranje građana, u saradnji lokalne zajednice i odgovornih prevoznika. 

 

NAŠA STRANKA

Internetska stranica: https://nasazemlja.ba/nasa-rjesenja/

Naša stranka se protivi gradnji malih hidrocentrala, podržavaju zamjenu ili načina grijanaj ili zamjene ložišta u domaćinstvima, podržaće dekarbonizaciju proizvodnje električne energije, nastaviće da štiti pokušaje uništavanja riječnih obala.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Građanke i građani su primorani da koriste neefikasne i nezdrave sisteme grijanja na ugalj i drva.

Finansiramo zamjenu ovih sistema u privatnim i javnim objektima.

Građanima i građankama stvaramo uštede, čistimo  zrak, čuvamo zdravlje.

Dokaz da riječi potvrđujemo djelima je Vlada Kantona Sarajevo, na čijem čelu je predsjednik Naše stranke. Finansirala je zamjenu preko 800 peći u privatnim kućama, pokrenula proces za dodatnih 2000 domaćinstava te utoplila i promijenila sistem grijanja na više od 40 javnih objekata.

Divljom gradnjom mini hidrocentrala i agresivnim betoniranjem rijeka uništava se naš najvrjedniji resurs, naša voda.

Zaustavljamo izgradnju mini hidrocentrala i uništavanje naših rijeka.

Ulažemo u solarnu i vjetroenergiju. Štitimo obradivo zemljište.

Naša stranka je u FBiH predvodila proces zabrane gradnje mini hidrocentrala, zaustavila betoniranje Drine u Goraždu, bila uz građane i građanke na   Sani, Buni, Bunici, Blihi…

Energetska stabilnost potrebnija nam je nego ikada. EU je postavila jasne energetske trendove i standarde na koje se BiH obavezala.

Pokrenut ćemo dekarbonizaciju proizvodnje električne energije i industrije, utvrdit ćemo proizvodni miks električne energije, s ciljem od 30% električne energije iz obnovljivih izvora (vjetar, sunce) do 2040. godine i otvoriti tržište za energiju koja se proizvodi na ovaj način kako bi i najmanji proizvođači, oni koji stvaraju za vlastite potrebe, svoje viškove distribuirali u mrežu te tako ostvarivali i finansijsku dobit.

 Svugdje gdje dođemo na vlast učinit ćemo što smo učinili u Tuzlanskom kantonu gdje smo snažno podržali provođenje mjere energetske efikasnosti a za vrijeme naše Vlade u TK inicirana je obaveza budžetskog izdvajanja od deset posto za provođenje ovih mjera.

 

NES

Internetska stranica: https://nes.ba/opci-izbori-2022/

NES namjeava da unaprijedi putnu infrastrukturu unutar Nacionalnog parka Una i zaštitu obala Une od bespravne gradnje.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Privreda

Proizvodnja električne energije kroz izgradnju fotonaponskih elektrana i vjetro energije.

Turizam

Nacionalni park Una i rijeka Una su veliki turistički potencijal USK, a kako bi ovaj potencijal dugoročno bio održiv i kvalitetno iskorišten osigurati ćemo: završetak radova na regionalnoj cesti koja prolazi Nacionalni park, obezbjediti financijska sredstva za putne komunikacije Gorjevac-Štrbački Buk i Orašac-Štrbački Buk. To se u narednim godinama mora infrastrukturno povezati, a ovaj prirodni turistički fenomen staviti u funkciju tokom cijele godine, zakonskim regulativama zaštititi i zabraniti narušavanje obala rijeke Une. Stroga zabrana divlje gradnje i zagađenja korita, kanton i općine ili gradovi kroz koje prolazi rijeka Una, a i ostale rijeke na kantonu, donijeti će zajedničku regulativu i uredovati oblast izgradnje jednoobraznih-tipskih drvenih montažno demontažnih objekata pored obala rijeka. Time bi ti objekti postali zaštitni znak naših rijeka. Svu bespravnu gradnju je potrebno nulirati, a svi koje žele podići objekt na svojim parcelama uz obale rijeka to mogu ali svi objekti moraju biti sa jedinstvenim i jednoobraznim projektom.

 

Platforma za progres

Internetska stranica: https://www.platformazaprogres.ba/documents/pzp_deklaracija.pdf

U svom programu, Platforma za progres ima samo jednu uopštenu rečenicu u poglavlju Zaštita čovjekove sredine.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Zaštita životne sredine

45. Platforma podstiče sve organe javne uprave, privredne subjekte i stanovnike Bosne i Hercegovine na zaštitu životne sredine i stvaranje sredine koja je zdrava i ugodna za život.

 

PDP

Internetska stranica: https://pdp.rs.ba/program-obnove-republike-srpske/

PDP se okoliša dotiče samo u dijelu programa u kom se bave proizvodnjom električne energije. Zalaže za preispitivanje koncesija izdatih za male hidroelektrane i za nastavak njihove izgradnje, s tim što bi taj posao od privatnika preuzela Elektroprivreda koja je u većinskom državnom vlasništvu. PDP se zalaže i za nastavak izgradnje termoelektrana kao i z gradnju solarnih i vjetroelektrana.
U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

2. Preispitivanje datih koncesija i preispitivanje sprovedenih privatizacija energetskih kapaciteta, kao i zakonske izmjene koncesione regulative: Pravilnom primjenom i zakonskim izmjenama koncesionih zakona udvostručićemo prihod od koncesija a cilj je da ovaj prihod u četvorogodišnjem periodu dostigne iznos od 150 miliona KM. Preispitati i poništiti date koncesije za mini-hidrocentrale koje nisu završene u skladu sa koncesionim ugovorima i rokovima. Spriječiti zloupotrebe i preprodaju koncesija nekompetentnim firmama i koncesionarima i ne dozvoliti kršenja zakonskih propisa i propisa zaštite životne sredine. Koncesije na elektrane preko 250 KW instalisane snage (do 250 KW instalisane snage se dodjeljuju na nivou opštine) će dobiti Elektroprivreda da gradi i uzima podsticaj za proizvedenu čistu energiju sa obavezama da ih izgradi do određenog perioda. Poništiti koncesije date za izgradnju Termoelektrane Ugljevik 3 i rudnika Ugljevik firmi Comsar Energy zbog isteklih rokova i nepridržavanja koncesionih ugovora i oduzeti dodatne povlastice koje su im date. Izgradnju termoleketrana treba da planira i realizuje RS, bez davanja koncesija i bez privatizacija. Pri tome imati u vidu da je struja iz termolektrana skuplja, te treba sagledati evropske propise i kriterijume u ovoj oblasti.

5. Podsticanje za izgradnju obnovljenih izvora energije. Pored izgradnje hidrocentarla, neophodno je pažnju posvetiti i izgradnji ostalih vidova obnovljive energije i čiste energije. U skladu sa svjetskim i evropskim standardima raditi na izgradnji vjetroparkova i izvora solarne energije, te izvora geotermalne energije. Uraditi programe za podsticaje i stimulacije izgradnje ovih vidova energije, te koristiti evropske izvore sredstava za ove namjene. U tom pravcu je potrebno formirati savjete za energetsku efikasnost, obezbijediti puno više sredstava u Fond za finansiranje i podsticaje za obnovljive izvore energije i stimulisanje zamjene opreme, uređaja i potrošača sa smanjenom potrošnjom. U skladu sa evropskim standardima i iskustvima, podržati programe i projekte koji se kandiduju za IPA fondova. Pojednostaviti i uprostiti procedure i smanjiti administraciju oko dobijanja dozvola za izgradnju izvora čiste i „zelene“ energije.”

 

SBB

Internetska stranica: https://www.sbb.ba/politika-sbb-a/

SBB se u dvije rečenice koliko su u svom programu posvetili zaštiti okoliša zalaže za primjenu evropskih standarda i za veće sankcije.
U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

EKOLOGIJA

SBB će se zlagati za primjenu evropskih standarda u očuvanju zdrave životne sredine.

Boljom i organiziranijom ekološkom srategijom moraju se spriječiti novi izvori i vidovi razaranja prirodne sredine, što podrazumijeva da se u društvu stvori sistem ekološke kontrole i daleko veće sankcije za kršenje utvrđenih ekoloških normi.

 

SBiH

Internetska stranica: https://sbih.ba/energetski-sektor-putna-infrastruktura-i-turizam/

SBiH se bavi električnom energijom, gradili bi male hidroelektrane, a istovremeno bi čuvali prirodna dobra, ugrožena i rijetka staništa.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:
Kada je u pitanju ulaganje u energetski sektor, danas bi imali ekonomiju nekoliko puta jaču i zadržali bi stanovništvo u zemlji, posebno mlade. Energetski sektor bi bio motor razvoja svih drugih privrednih oblasti. Međutim, ne smijemo posustati i trebamo ponovo insistirati na pokretanju iskorištavanja energetskih kapaciteta, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Bosna i Hercegovina ima velike kapacitete u hidro, vjetro i solarnim izvorima.

Posebno su zanimljive najnovije tehnologije kada je u pitanju pravljenje protočnih centrala, koje ne uništavaju rijeke, a imaju velike proizvodne kapacitete. Stranka za BiH predano je radila na formuliranju energetske strategije Bosne i Hercegovine i modalitetima razvoja energetskog sektora. Rezultat takvog rada je Plan investicionog ulaganja u izgradnju novih elektroenergetskih objekata (termo, hidro i vjetroelektrana) koji je Parlament Federacije BiH usvojio 2009. godine, ali nažalost zbog promjene političkih okolnosti nikada nije došlo do njegove realizacije. Primarno je opredjeljenje da ti objekti budu u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, kako bi se obezbijedila energetska nezavisnost Bosne i Hercegovine.

Cijeneći značaj jedinstvenog blaga kojim raspolaže naša država, Stranka za BiH će poduzeti aktivnosti radi očuvanja i racionalnog korištenja unikatnih prirodnih dobara, područja zaštićenih zbog naglašene pejzažne vrijednosti, ugroženih i rijetkih vrsta i staništa biljaka i životina, te bogatog kulturno- historijskog nasljeđa. Stranka za BiH će se zauzeti za donošenje jedinstvene strategije upravljanja takvim resursima, a posebno osiguravanja stabilnog izvora finansiranja njihove održivosti, te upis na svjetsku listu kulturnog i prirodnog nasljeđa (UNESCO lista) svih dobara naglašene i unikatne pejzažne, građevinske i arhitektonske vrijednosti.

 

SDA

Internetska stranica: https://sda.ba/assets/izborna-platforma.pdf

SDA bi gradila veliku hidroelektranu u gornjem slivu Neretve, solarne i vjetroelektrane, razvijali bi željeznice, poboljšavali energetsku efikasnost.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Cilj „SDA“ do 2030. godine je izgradnja novih 4.000 MW obnoljivih izvora energije

Uzimajući u obzir energetski potencijal Bosne i Hercegovine te potrebu za očuvanjem zdravlja njenih građana i okoliša, intenzivirat će se energetska tranzicija države ka obnovljivim izvorima energije. U skladu sa ciljevima održivog

razvoja Ujedinjenih nacija, cilj je osigurati pouzdanu, održivu i čistu energiju po pristupačnim cijenama za sve. Ovo će bi postignuto usvajanjem novih i međunarodno usklađenih zakona te dodatnim ulaganjem u energetsku infrastrukturu i izvoze.

Tranzicija ka obnovljivim izvorima energije i energetska efikasnost

Cilj „SDA“ do 2030. godine je izgradnja novih 4.000 MWobnoljivih izvora energije

 • Kada su u pitanju zakoni, usvojit ćemo i međusobno uskladiti nove zakone o električnoj energiji, energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, te obnovljivim izvorima energije koji će omogućiti značajno veće iskorištavanje državnih potencijala kada su u pitanju solarna energija (izgradnja 3.000 MWh) i vjetar (izgradnja 1.000 MWh).

• Radi balansiranja budućeg sistema, zajedno sa privatnim sektorom, izgradit ćemo hidroelektranu u gornjem toku rijeke Neretve na održiv i ekološki prihvatljiv način.

• Radi povećavanja energetske efikasnosti, stvorit ćemo pretpostavke za uspostvljanje i proširenje ESCO modela na tržištu energije, što u suštini podrazumijeva niže troškove za energiju i za održavanje uz ugradnju nove opreme, te optimizaciju energetskih sistema.

Željeznička infrastruktura

Do 2030. godine, izgradit ćemo željezničku prugu od Vareša do Banovića, a u međuvremenu razviti i započeti projekat izgradnje pruge od Čapljine do Nikšića.

Pored toga, do 2025. godine, završit će se elektrifikacija ključnih pruga u Bosni i Hercegovini uključujući Doboj – Tuzla – Zvornik, te Brčko – Banovići. Do 2026. godine, razvićemo projekat pruge Nikšić – Čapljina

 

SDP

Internetska stranica: https://www.sdp.ba/datoteke/uploads/SDP_BiH_Plan_DaSvaneDan_web.pdf

SDP u programu se opširno bavi dekarbonizacijom proizvodnje električne energije, gradili bi veliku hidroelektranu u gornjem toku Neretve, razvijali bi željezničku mrežu, biodiverziteta se dotiču tek u poglavlju koje se bavi turizmom.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:


Uspješnost procesa dekarbonizacije u mnogome će zavisiti od blagovremenog, ozbiljnog i cjelovitog pristupa rješavanju pitanja tranzicije regiona gdje se eksploatiše ugalj, u najvećoj mjeri za potrebe proizvodnje električne energije. Postupno gašenje termoelektrana postupno će dovesti do smanjenja ekonomskih aktivnosti u regionima uglja koji u mnogome zavise upravo od proizvodnje uglja i električne energije iz njega. Imajući to u vidu, a i činjenicu da je raniji ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u znatnoj mjeri zavisio i bio potaknut radom ugljenokopa i proizvodnjom električne energije iz uglja, zajednički projekat cijele zajednice jeste ozbiljno planiranje i realizacija pravedne tranzicije ovih regiona ka zelenoj ekonomiji i osiguranju nastavka ekonomskih aktivnosti u njima.

Dekarbonizacija elektroeneregtskog sektora se bazira na gradnji obnovljivih izvora koji koriste energiju vode, sunca i vjetra pri čemu poslednje dvoje navedenih sve više preovladavaju zbog ekonomskih razloga, jer su ovi kapaciteti sve jeftiniji, pogotovo u uslovima primjene taksi na emsije CO2 iz fosilnih goriva. Treba naglasiti da Bosna i Hercegovina ima značajne potencijale za gradnju velikih hidroelektrana koje, pored ostalog, služe i za stabilnost sigurnog i adekvatnosti sistema snabdijevanja električnom energijom. Iskorištavanje ovih potencijala na ekonomski najisplativiji način zavisi, prije svega, od postizanja političke saglasnosti za njihovo korištenje. Iako je nužnost novog investicionog ciklusa kojim bi se stari termoblokovi zamijenili proizvodnim kapacitetima na obnovljive izvore, u BiH je u 2021. godini na mrežu priključeno samo 36 MW solarnih elektrana i 114,50 MW vjetroelektrana, što čini nešto više od 3% ukupnih proizvodnih kapciteta. Očigledno je da gradnju novih kapaciteta treba intenzivirati i usmjeriti na izvore vjetra i sunca.

Politike i mjere za ostvarivanje cilja za smanjenje emisije stakleničkih gasova do 2026.

Uvođenje sistema trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS)
Izrada planova pravedne tranzicije regiona uglja
Usvajanje zakona o klimatskim promjena
Implementacija sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju u Bosni i Hercegovini
Uvođenje sistema poticaja za elektrifikaciju sektora transporta
Povećanje prirasta i održivo gazdovanje šumama

 

Politike i mjere za ostvarivanje doprinosa obvezujućem cilju za 2026. u pogledu energije iz obnovljivih izvora:

Usvajanje strateških dokumenata održivog razvoja BiH, 
Donošenje/dopuna ako je potrebno, zakona i podzakonskih akata za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora
Podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora Izrada podzakonskih akata za funkcionisanje aukcija za obnovljive izvore energije, kupaca-proizvođača i zajednica obnovljive energije
Uvođenje sistema garancija porijekla proizvedene električne energije

Politike i mjere u oblasti energetske efikasnosti: Povećanje energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji, te proizvodnji, prenosu i distribuciji energije kroz: • Smanjen energetski intenzitet stambenog sektora, industrije, transporta proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom • Donošenje zakona i podzakonskih akata • Uspostavljanje finsnsijskih mehanizama za finansiranje politike i mjera energetske efikasnosti (Obligacione šema energetske efikasnosti, ETS mehanizam, međunarodne finansijske insitucije, donatori) Primjenom edukacije i mjera energetske efikasnosti zaštititi socijalno ugroženo stanovništvo;

Izraditi planove i realizovati ih u vezi pravedne tranzicije za regione sa eksploatacijom uglja;

Realizovati planove postepenog smanjenja korištenja uglja za proizvodnu električne energije do 2050. godine; Do 2030. godine izgraditi do 840 MW novih vjetroelektrana i 825 novih solarnih elektrana; Do 2030-2033. godine izgraditi novih 300 MW u novim hidroelektranama; Poslje 2030. godine planirati gradnju po 2.000 MW solarnih i vjetroelektrana, i 560 MW hidroelektrana; Planirati smanjenje emisije CO2 za cca 40%; Primijeniti mjere energetske efikasnosti kako bi potrošnja električne energije bila ispod nivoa potrošnje 2022. godine uz elektrifikaciju transporta, industrije i poljoprivrede, te primjenu okolinski prihvatljivih sistema grijanja;.

U oblasti željezničke infrastrukture uraditi rekonstrukciju šina s ciljem povećanja dozvoljene brzine i sigurnKLJUČNI PROJEKTIosnih nivoa na mreži kako bi se postigli EN standardi, TSI I UIC standardi brzine. Potrebno je i unaprjeđenje kapaciteta utovara i istovara na teretnim terminalima je neophodno radi osiguranja značajnog domaćeg i međunarodnog intermodalnog prometa. Nastavak elektrifikacije na cijeloj mreži kroz srednjoročni i dugoročni period s fokusom na linije Brčko – Tuzla i Doboj – Zvornik.

Turizam

Valorizacija i zaštita biodiverziteta, i ostalih prirodnih vrijednosti uz kontinuirani monitoring .

Uzgoj, ekploataciju i preradu drveta proglasiti strateškom granom privrede u BiH

 

SDS

Internetska stranica: http://www.sdsrs.com/UcitaneSlike//admin/Program_SDS.pdf

SDS se zalaže da pravo na životnu sredinu bude prepoznato kao ljudsko pravo, snažno se zalažu za održivi razvoj, zaštitu živog svijeta, demokratizaciju procesa odlučivanja za pitanja u vezi sa životnom sredinom.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Republika Srpska prema uzoru ekološki odgovorne zemlje

Srpska demokratska stranka je svjesna da privredni rast i kvalitet života građana predstavljaju neodvojive pojmove. Vođeni smo idejom da su sa društvenog stanovišta napori koji predstavljaju preduslov privrednog rasta prihvatljivi samo ukoliko mogu donijeti poboljšanje života većini građana. Srpska demokratska stranka ističe kao važan element svoje politike održanje čiste i zdrave prirodne okoline, i to kroz zakonske inicijative u parlamentima, kroz politiku izvršne vlasti ili kroz provjeru i kontrolu situacije na terenu.

Pravo na život jednako je pravu na zdrav život

Prirodni resursi nisu primarno izvor sirovina, poslova i zarade, već izvor života i zdravlja. Održanje njihovog balansa u prirodi je jedna od najvažnijih zadaća današnje ljudske zajednice. Zagovaramo poštovanje i implementaciju najviših standarda zaštite životne okoline, a najprije u skladu sa evropskim poveljama o životnoj okolini i zdravlju. Zalažemo se za sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu prava na životnu sredinu kao ljudskog prava, u skladu sa međunarodnim izvorima prava, ustavima i zakonima.

Zaštita prirodnog bogatstva i izgradnja ekološke svijesti građana

Pozdravljamo uvođenje novih programa i izučavanje novih tehnologija zaštite životne okoline na domaćim univerzitetima, institutima i drugim naučnim institucijama, te program ekološkog opismenjavanja najšireg sloja stanovništva. Podržavamo rad inspekcijskih službi i primjenu mjera na regulativnom i naučnoistraživačkom planu u pogledu kontrole zagađenosti. Informacije kojima raspolažu ustanove odgovorne za kontrolu zagađenosti moraju biti dostupne javnosti. Pozdravljamo primjenu kaznene politike koja će sankcionisati postojeće zagađivače i obeshrabriti bilo koga da preduzima radnje koje zagađuju životnu okolinu.

Zagovaramo pravo građana da se putem referenduma - posebno na lokalnom nivou, izjašnjavaju o pitanjima koja se tiču zaštite životne okoline u njihovim zajednicama. Podstičemo javni medijski servis, kao i privatne medije, da razvijaju ekološku svijest kod građana. Izražavamo spremnost da sarađujemo sa istinskim ekološkim pokretima ili nevladinim organizacijama. Pozivamo na saradnju sve ostale političke subjekte kako bi se zaštitila životna sredina i kvalitet hrane i vode koju koristimo. Tražimo značajnije učešće i ulogu naših predstavnika u međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine. Pozivamo sve institucije i organe da onemoguće ili svedu na minimum zagađenja koja dolaze iz inostranstva ili putem hrane niskog kvaliteta, a u prvom redu genetski modifikovanih proizvoda, pri čemu ćemo u prvi plan staviti mišljenje stručnjaka o ovim pitanjima.

Potvrđujemo iskustvo da čista i zdrava okolina preventivno utiču i na smanjenje bolesti građana, pa time i troškova u zdravstvu.

Princip ekološke održivosti ekonomije

Zagovaramo ekološku održivost ekonomije koja podrazumijeva racionalnu iskoristivost prirodnih resursa i poštovanje opšteg interesa utemeljenog na pravu građana na zdravu životnu okolinu. Potvrđujemo odanost principu veće društvene koristi koji uzima u obzir potrebu za razvojem i novim radnim mjestima, ali ne prihvatamo da se iznad principa očuvanja životne okoline stavi korist vlasnika fabrike. Nijedna investicija koja podrazumijeva intervencije u eko-sistemu ne može biti izvedena bez prethodno izrađene i usvojene studije o opravdanosti i rizicima takvog postupanja. Nacionalni parkovi su blago naše zemlje i pozivamo sve odgovorne da ih stave u funkciju promocije zdravog života i racionalne turističke iskoristivosti. Osuđujemo neracionalnu eksploataciju i zagađivanje domaćih voda.

 

SNSD

SNSD je na svojoj internetskoj stranici nema programa, na dijelu stranice u vezi predstojećih izbora,   https://snsd.org/izborne-kampanje/opsti-izbori-2022/  objavili su samo promotivne materijale kandidata.

 

Zeleni pokret

Internetska stranica: https://zelenipokret.ba/index.php/o-nama/

Nešto što se zove Zeleni pokret je ispoljilo izuzetno malo truda da izloži svoje viziju u oblasti zaštite okoliša, ako takvo nešto uopšte postoji.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

Programski ciljevi

skladu sa programskom orijentacijom i principima Zelenog pokreta, naši osnovni  programski ciljevi su:

Antifašizam, Rad, Obrazovanje, Demokratija, Digitalizacija, Energija, Ishrana,Europa, Trgovina, Porodica, Izbjeglička politika, Mir i ljudska prava, Zdravstvo, Rodna jednakost, Domaćinstva, Inkluzija, Sigurnost, Klimatska zaštita, Lokalna politika, Zaštita prirode, Ruralna područja, Moderna država, Kultura, Poljoprivreda, Ekološka modernizacija, Društvo, Porezni sistem, Sport, Vladavina prava, Penzioni sistem, Zaštita potrošača, Saobraćaj, Privreda, Stambena politika.


Zeleni Bosne i Hercegovine

Na izbore izlaze kao dio koalicije Država.

Internetska stranica: https://zeleni.org

U svom programu površno i uopšteno su pobrojali niz okolišnih tema kojima su se namjerili baviti.

U njihovom programu, vezano za okolišne teme i probleme izloženo je sljedeće:

O nama

EKOLOŠKA, EKONOMSKA I DRUŠTVENA ODRŽIVOST

Dobro upravljanje ekonomijom znači pravednu raspodjelu bogatstva, održivu i odgovornu

upotrebu prirodnih resursa i ekološki prihvatljiv rast i razvoj domaće privrede. Razvoj

privrednih grana koje nemaju negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi jesu fokus Zelenih u decenijama pred nama. Cilj je koji nikada ne gubimo iz vida je društvo blagostanja i zdravlja i zemlja čiste vode, zemlje i vazduha.


Naša ideja

Zelena budućnost

Životna sredina, hrana, energija i cirkularna ekonomija

Strogim politikama zaštite životne sredine osigurati vrhunsku čistoću naših izvorišta vode, našeg vazduha, zemlje i mora, naših rijeka i jezera, naših sela i gradova kako građani više nikad ne bi trpili posljedice zagađenja koje nas koštaju zdravlja i izgubljenih ljudskih života.

Domaća prehrambena industrija može i treba da nas hrani. Nikakav ekonomski interes ili profit ne smiju da bude ispred zdravlja i života ljudi.

Naši ciljevi

https://zeleni.org/nasi-ciljevi/

VIII Prirodna bogastva i okoliš

Zaštita prirodnih bogastava i okoliša. Jedan od najvećih izazova u budućem razvoju, svakako, jeste uspostavljanje balansa između stavljanja prirodnih bogastava i okoliša u funkciju razvoja i njegove zaštite. Mora se prevazići ustaljeni neprihvatljivi pristup u kome je zaštita okoliša društveni trošak.

Politike

https://zeleni.org/nase-politike/

Energetska politika ključna odrednica održivog razvoja

Bh. energetska strategija treba biti dizajnirana tako da obezbijedi očuvanje ključnih resursa za sadašnje i buduće generacije. Nova tržišta i novi koncept iskorištavanja svih oblika  energije i ušteda u postojećem sistemu (ko)generacije u energetskom sistemu osiguravaju održivost i ekonomičnost u energetskim politikama BiH ali i u ekonomskom sistemu. Vjerujemo u efikasno i efektivno upravljanje resursima, efikasnu regulaciju tržišta i vladavinu prava kao preduslov za bogatu BiH i bolji život svih njenih građana.

 

 

Eko akcija
29/09/2022